Hukuk Temel Kavramları Cevap

Cevap Anahtarı
1.d, 2.a, 3.c, 4.a, 5.e, 6.a, 7.d, 8.c, 9.e, 10.b

1. Aşağıdakilerden hangisi bir uyuşmazlık hakkında yargılama yapmaya yetkili devletin belirlenmesinde kullanılabilecek ölçütlerden biri değildir?
a) Şahsilik ilkesi
b) Mülkilik ilkesi
c) Koruma ilkesi
d) İleriye yürüme ilkesi
e) Evrensellik ilkesi

2. Türk vatandaşı T, Belçika’da Avusturya vatandaşı A’yı öldürür ve Türkiye’ye kaçar. T, işlediği bu suçtan dolayı Türkiye’de yargılanır.
T’nin Türkiye’de yargılanması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur?
a) Faile göre şahsilik ilkesi
b) Mağdura göre şahsilik ilkesi
c) Mülkilik ilkesi
d) Geçmişe yürüme ilkesi
e) İleriye yürüme ilkesi

3. Türk ceza hukukunun yer bakımından uygulama açısından kabul ettiği temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mağdura göre şahsilik ilkesi
b) Evrensellik ilkesi
c) Mülkilik ilkesi
d) Koruma ilkesi
e) Faile göre şahsilik ilkesi

4. Yürürlüğe gireceği tarih metninde açıkça belirtilmeyen bir kanun aşağıdaki durumlardan hangisinde yürürlüğe girer?
a) Resmî Gazete’ de yayımı tarihinde yürürlüğe girer
b) Resmî Gazete’ de yayımlanmasını takip eden günden itibaren kırk beşinci günün sonunda yürürlüğe girer
c) Resmî Gazete’ de yayımlanmasını takip eden günden itibaren otuzuncu günün sonunda yürürlüğe girer
d) Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden hesaplanmak üzere altmış gün içinde yürürlüğe girer
e) Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden hesaplanmak üzere on beş gün içinde yürürlüğe girer

5. 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u m.1028 ile 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bahsedilen yürürlükten kaldırma aşağıdakilerden hangisinin bir örneğidir?
a) Örtülü ilga
b) Kendiliğinden yürürlükten kalkma
c) Mahkeme tarafından iptal edilme
d) Zımni ilga
e) Açık ilga

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda geçmişe yürüme ilkesinin kabul edildiği durumlardan biridir?
a) Failin lehine olan ceza kanunlarının geçmişe yürümesi
b) Davalının lehine olan sözleşme hükümlerinin geçmişe yürümesi
c) Muhakeme hukuku kurallarının geçmişe yürümesi
d) İdarenin genel düzenleyici işlemlerinin geçmişe yürümesi
e) Süreli veya geçici kanunların geçmişe yürümesi

7. Aşağıdakilerden hangisi bir milletvekiline yasama dokunulmazlığının sağladığı bağışıklıklardan biri değildir?
a) Milletvekilinin gözaltına alınamaması
b) Milletvekilinin yargılanamaması
c) Milletvekilinin tutuklanamaması
d) Milletvekilinin evinin aranamaması
e) Milletvekilinin sorguya çekilememesi

8. Cumhurbaşkanı’nı, işlediği iddia edilen bir görev suçundan dolayı yargılama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Danıştaya
b) İdare mahkemesine
c) Anayasa Mahkemesine
d) Ağır ceza mahkemesine
e) Yargıtay ceza dairesine

9. İsveç’in Türkiye Büyükelçisi İ, eşi E ve annesi A ile birlikte Ankara’da yaşamaktadır. İ’nin kardeşi K ise hukuk müşaviri olarak elçilikte çalışmaktadır. İ’nin babası B de yılda on günlüğüne İ’yi ziyaret etmektedir.
Yukarıdakilerden hangisi diplomatik dokunulmazlıktan yararlanamaz?
a) Büyükelçi İ
b) İ’nin kardeşi K
c) İ’nin eşi E
d) İ’nin annesi A
e) İ’nin babası B

10. Bütçe kanununa ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Geçici bir kanundur.
b) Süreli bir kanundur.
c) Bütçe kanunu geçmişe yürüme ilkesinin tipik bir örneğidir.
d) Bütçe kanunu kural olarak zımni ilga yöntemi ile yürürlükten kalkarlar.
e) Bütçe kanunları Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren altmış gün sonra yürürlüğe girerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir