Hukuk Cevaplar

Cevap Anahtarı
1.d,

2.b,

3.c,

4.d,

5.a,

6.c,

7.e,

8.c,

9.b,

10.a

Uzun zamandan beri sürekli şekilde tekrarlanan ve toplumun kendilerine uyulmasını zorunlu saydığı sosyal davranış kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahlak kuralları
b) Din kuralları
c) Görgü kuralları
d) Örf ve âdet kuralları
e) Hukuk kuralları

2. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının niteliklerinden biri değildir?
a) Normatiflik
b) Belirsizlik
c) Genellik
d) Soyutluk
e) Süreklilik

3. Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlevlerinden biri olarak değerlendirilemez?
a) Adaleti sağlama
b) Hukuki güvenliği sağlama
c) Refahı sağlama
d) Eşitliği sağlama
e) Toplumsal düzen ve barışı sağlama

4. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal yaptırımlardan birisidir?
a) Ayıplanma
b) Günahkâr sayılma
c) Dışlanma
d) Geçersiz sayılma
e) Görgüsüz sayılma

5. Belirli bir zamanda, belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen tüm hukuk kurallarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müspet hukuk
b) Mevzu hukuk
c) Tarihi hukuk
d) İdeal hukuk
e) Doğal hukuk

 

6. TBMM tarafından Anayasa’da öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen ve yayımlanarak yürürlüğe konulan yazılı hukuk kurallarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
b) Yönetmelik
c) Kanun
d) Kanun hükmünde kararname
e) Tüzük

7. Aşağıdakilerden hangisi örf ve âdet hukuku kurallarının işlevlerinden biri değildir?
a) Tamamlayıcı işlev
b) Belirtici işlev
c) Yorumlayıcı işlev
d) Zorlayıcı işlev
e) Genişletici işlev

8. Hukuk kurallarını, diğer sosyal davranış kurallarından ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zamanla değişmeleri
b) Normatif olmaları
c) Devlet desteğine sahip olmaları
d) İnsan davranışlarını konu almaları
e) İnsan aklının ürünü olmaları

9. Aşağıdaki yürürlük kaynaklarından hangisi diğerlerine nazaran üstün niteliktedir?
a) Kanun
b) Anayasa
c) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
d) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalar
e) Yönetmelikler

10. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
a) İş ve sosyal güvenlik hukuku
b) Anayasa hukuku
c) İdare hukuku
d) Ceza hukuku
e) Mali hukuk

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir