Ehliyet Sınav Soruları-3

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 21.04.2018                             Saat: 14.00

Adı ve Soyadı       : ……………………………………………..

T.C. Kimlik  No     : ……………………………………………..

 

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!

 1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
 
 • Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
 1. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 2. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 3. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda iki yıl süreyle sınava alınmayacaksınız.
 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli kalemle yazarak imzalayınız.
 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktı4r.
 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
 5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve C. kimlik numaranızı yazınız.
 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.

 

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçları- nın ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?


 1. Koruma B) Bildirme

 2. C) Kurtarma D) Tedavi etme

4.     Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

 

 1. Aşırı hareketlilik
 2. Bilincin açık olması
 3. Kalp atımının olmaması
 4. Hızlı ve yüzeysel solunum

 

 

 

5.     Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

 

 1. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
 2. Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
 3. Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
 4. Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleşti- rilmesi

8.    Burun kanaması olan kazazedeye ya- pılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

 

 1. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
 2. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
 3. Başının geriye doğru itilmesi
 4. Sırtüstü yatırılması

 

 

 

9.    Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 

 1. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
 2. Bilinci açık ise yarı oturur duruma geti- rilmesi
 3. Ağızdan ılık içecekler verilmesi
 4. Batan cismin çıkarılması

 

 

 

10.     Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulama- larındandır?

 

 1. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin

tespit edilmesi

 1. Şişliği azaltmak için bölgenin vücut sevi- yesinden aşağıya indirilmesi
 2. Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket

ettirilmesi

 1. Boğucu sargı (turnike) uygulanması

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

 

 

11.    Koma durumundaki kazazedeye aşağıda- ki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 

 1. Şok pozisyonu
 2. Sırtüstü yatış pozisyonu
 3. Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
 4. Baş geride yarı oturuş pozisyonu

 

 

 

 

12.     Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

 

 1. İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
 2. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
 3. Kazazedenin mümkün olduğunca çok

hareket ettirilmesi

 1. Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasın- dan kavranması

 

 

 

 

 1. Hoşgörülü olunması
 2. Bencillikten uzak durulması
 • Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangile- rinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

 

 1. A) Yalnız B) I ve II.
 2. C) II ve III. D) I, II ve

 

 

 

 

14.     Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

 

 1. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara

izin vermek

 1. Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
 2. Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
 3. Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konular- daki projeleri incelemek ve onaylamak

15.     Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulması- na ne denir?

 

 1. Trafik suçu B) Trafik terörü
 2. C) Trafik kusuru D) Trafikten men

 

 

 

 

 

 

 

16.     Şekildeki trafik görevlisi- nin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 1. Dur
 2. Hızlan
 3. Yavaşla
 4. Sağa yanaş

 

 

 

 

 

 

17.     Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığı- nı bildirir?

 

 1. Okul geçidine
 2. Yürüyüş yoluna
 3. Gençlik kampına
 4. Alt veya üst geçitlere

 

 

 

 

 

18.     Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

 1. Banketten gitmeli
 2. Takip mesafesini artırmalı
 3. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
 4. Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl dur- malı

 

 1. C) II ve III. D) I, II ve

 

 

 

20.     Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 1. Kamyon garajını
 2. Kamyonun giremeyeceğini
 3. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
 4. Kamyon için azami hız sınırlaması oldu- ğunu

 

 

21.     Kavşaklara

yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

 

 1. Hızın artırılması gerektiğini
 2. Sağa ve sola dönülemeyeceğini
 3. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
 4. Durma, duraklama ve park etmenin

yasaklanmış olduğunu

24.     Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Takip mesafesi 

 1. Geçiş mesafesi
 2. Görüş mesafesi
 3. İntikal mesafesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 1. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girilece- ğini
 2. Her iki yönde seyreden araçların bölün- müş yola gireceğini
 3. Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
 4. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

 

 

26.     Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kav- şaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İstediği şeridi
 2. 1 numaralı şeridi
 3. 2 numaralı şeridi
 4. 3 numaralı şeridi

 

 

 

 

 

27.     Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 1. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

 

 1. El freninin çekilmesine
 2. Motorunun durdurulmasına
 3. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
 4. Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

 

 

 

 

 

 

 

30.     Geceleyin önündeki aracı geçmek iste- yen sürücü, bu araçla yan yana gelince- ye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

 

 1. Sis ışıklarını
 2. Acil uyarı ışıklarını
 3. Uzağı gösteren ışıkları
 4. Yakını gösteren ışıkları

 

 

 

 

 

 

 

31.     Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 1. Yüklerin bağlanması
 2. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
 3. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapa- tılması
 4. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

 

 

 1. A) 1 – 2 – 3 B) 2 – 1 – 3
 2. C) 3 – 1 – 2 D) 3 – 2 – 1

 

 

 

 

 

 

28.     Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlü- ğüne sahip araçlardandır?

 

 1. İtfaiye aracı
 2. Motosiklet
 3. Tarım traktörü
 4. Toplu taşıma aracı

32.     Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden han- gisi hedeflenmektedir?

 

 1. Kazaların önlenmesi
 2. Sürücülerin dikkatinin artırılması
 3. Denetimlerde herhangi bir sorun yaşan- maması
 4. Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en

aza indirilmesi

 

K                   MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

 

 

33.     Aşağıdakilerden hangisi trafik kazaları- nın en önemli sebebidir?

 

 1. Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
 2. Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
 3. Sürücülerin kurallara uymaması
 4. Yolların bakımsız olması

 

 

 

 

34.     Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliği- ni olumsuz yönde etkiler?

 

 1. Viraja girmeden önce hızı artırmak
 2. Aracı kullanırken yola konsantre olmak
 3. Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
 4. Her hızda, fren için ne kadar duruş me- safesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

 

 

 

 

35.     Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

 

 1. Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
 2. İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
 3. Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının

seçilmesi

 1. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçla- rının kullanılması

 

 

 

 

36.     Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

 

 1. Marş sistemi
 2. Yağlama sistemi
 3. Direksiyon sistemi
 4. Aydınlatma sistemi

 

 

 

 

 1. LPG
 2. Benzin
 • Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

 

 1. A) Yalnız B) I ve II.
 2. C) II ve III. D) I, II ve

38.     Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanma- ya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

 

 1. Klimanın açılması
 2. Koltuğun ayarlanması
 3. Aynaların ayarlanması
 4. Emniyet kemerinin takılması

 

 

 

39.     Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere oldu- ğunu bildirir?

 

 1. B)

 

 

 

 1. C) D)

 

 

 

 

 

 

40.     Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesi- ni kontrol etmeye yarayan ve özel işaret- leri bulunan parçaya ne ad verilir?

 

 1. Yağdanlık B) Yağ çubuğu
 2. C) Yağ filtresi D) Yağ pompası

 

 

 

 

41.     Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Akü B) Platin
 2. C) Sigorta D) Alternatör

 

 

 

 

42.     Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakiler- den hangisidir?

 

 1. Aracın motorunu çalıştırabilmek
 2. Aracın hareket etmesini engellemek
 3. Araç yakıtının buharlaşmasını engelle- mek
 4. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

 

 

 1. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdaki- lerden hangisi yapılır?

 

 1. Antifriz kontrol
 2. Önemsenmez yola devam
 3. Lastiklerin hava basıncı kontrol
 4. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kon- tak kapatılır.

47.     Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıda- ki değerlerden hangisine sahip olundu- ğunu gösterir?

 

 1. Öfke B) Sabır
 2. C) İnatlaşma D) Aşırı tepki

 

 

 

 

48. Aşağıdaki değerlerden hangisine sa-
hip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi
44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi- nin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A)  Aşırı hız yapılması

B)  Frenlerin ayarsız olması

C) Rölanti ayarının bozuk olması

D) Lastiklerin havasının az olması

A)  Bencil

B)  Sorumsuz

C) Görgü seviyesi düşük

D) Empati düzeyi yüksek

 

 

 

 

 

 1. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğre- nir.
 2. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

 

 1. A) Yalnız B) I ve II.
 2. C) II ve III. D) I, II ve

 

 

 

 

 

 1. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ai- lesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.

Bu sürücü, hız ihlalinden kaynakla- nan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki

değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

 

 1. Hırçınlık B) Bencillik
 2. C) Sorumluluk D) Hoşnutsuzluk

49.     Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

 

 1. Beden dilinin
 2. Bencilliğin
 3. İnatlaşmanın
 4. Tahammülsüzlüğün

 

 

 

 

50.     Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

 

 1. Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
 2. Geçiş önceliğine sahip araçlara yol

verilmesi

 1. Trafikte sürücülerin tek başına olmadığı- nın düşünülmesi
 2. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

 

 

 

 

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

21.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1.    C

 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
 5. B
 6. D
 7. A
 8. B
 9. A
 10. C
 11. D
 12. B
 13. A
 14. D
 15. C
 16. A
 17. B
 18. A
 19. B
 20. C
 21. C
 22. D
 23. A
 24. D
 25. B
 26. D
 27. A
 28. C
 29. D
 30. B
 31. D
 32. C
 33. A
 34. B
 35. C
 36. D
 37. A
 38. C
 39. B
 40. C
 41. B
 42. D
 43. A
 44. A
 45. C
 46. B
 47. D
 48. A
 49. D 

   

   

   

  K

  KİTAPÇIK TÜRÜ

  T.C.

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE

  SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 21.04.2018                             Saat: 14.00

  Adı ve Soyadı       : ……………………………………………..

  T.C. Kimlik  No     : ……………………………………………..

   

   

  KURSİYERLERİN DİKKATİNE!

  1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
   
  • Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
  1. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
  2. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
  3. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda iki yıl süreyle sınava alınmayacaksınız.
  4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

   

  CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli kalemle yazarak imzalayınız.
  2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktı4r.
  3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
  4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
  5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
  6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve C. kimlik numaranızı yazınız.
  7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
  8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
  9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız
  10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
  11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçları- nın ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

   

  1. Koruma B) Bildirme
  2. C) Kurtarma D) Tedavi etme

   

   

   

  4.     Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

   

  1. Aşırı hareketlilik
  2. Bilincin açık olması
  3. Kalp atımının olmaması
  4. Hızlı ve yüzeysel solunum

   

   

   

  5.     Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

   

  1. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
  2. Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
  3. Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
  4. Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleşti- rilmesi

  8.    Burun kanaması olan kazazedeye ya- pılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

   

  1. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
  2. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
  3. Başının geriye doğru itilmesi
  4. Sırtüstü yatırılması

   

   

   

  9.    Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

   

  1. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
  2. Bilinci açık ise yarı oturur duruma geti- rilmesi
  3. Ağızdan ılık içecekler verilmesi
  4. Batan cismin çıkarılması

   

   

   

  10.     Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulama- larındandır?

   

  1. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin

  tespit edilmesi

  1. Şişliği azaltmak için bölgenin vücut sevi- yesinden aşağıya indirilmesi
  2. Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket

  ettirilmesi

  1. Boğucu sargı (turnike) uygulanması

  MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

   

  11.    Koma durumundaki kazazedeye aşağıda- ki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

   

  1. Şok pozisyonu
  2. Sırtüstü yatış pozisyonu
  3. Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
  4. Baş geride yarı oturuş pozisyonu

   

   

   

   

  12.     Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

   

  1. İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
  2. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
  3. Kazazedenin mümkün olduğunca çok

  hareket ettirilmesi

  1. Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasın- dan kavranması

   

   

   

   

  1. Hoşgörülü olunması
  2. Bencillikten uzak durulması
  • Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

  Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangile- rinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

   

  1. A) Yalnız B) I ve II.
  2. C) II ve III. D) I, II ve

   

   

   

   

  14.     Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

   

  1. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara

  izin vermek

  1. Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
  2. Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
  3. Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konular- daki projeleri incelemek ve onaylamak

  15.     Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulması- na ne denir?

   

  1. Trafik suçu B) Trafik terörü
  2. C) Trafik kusuru D) Trafikten men

   

   

   

   

   

   

   

  16.     Şekildeki trafik görevlisi- nin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

   

  1. Dur
  2. Hızlan
  3. Yavaşla
  4. Sağa yanaş

   

   

   

   

   

   

  17.     Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığı- nı bildirir?

   

  1. Okul geçidine
  2. Yürüyüş yoluna
  3. Gençlik kampına
  4. Alt veya üst geçitlere

   

   

   

   

   

  18.     Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

   

  1. Banketten gitmeli
  2. Takip mesafesini artırmalı
  3. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
  4. Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl dur- malı

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. C) II ve III. D) I, II ve

   

   

  20.     Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

   

  1. Kamyon garajını
  2. Kamyonun giremeyeceğini
  3. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
  4. Kamyon için azami hız sınırlaması oldu- ğunu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21.     Kavşaklara

  yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

   

  1. Hızın artırılması gerektiğini
  2. Sağa ve sola dönülemeyeceğini
  3. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
  4. Durma, duraklama ve park etmenin

  yasaklanmış olduğunu

  24.     Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

   

  1. Takip mesafesi
  2. Geçiş mesafesi
  3. Görüş mesafesi
  4. İntikal mesafesi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

   

  1. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girilece- ğini
  2. Her iki yönde seyreden araçların bölün- müş yola gireceğini
  3. Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
  4. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

  MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

   

  26.     Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kav- şaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

   

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. İstediği şeridi
  2. 1 numaralı şeridi
  3. 2 numaralı şeridi
  4. 3 numaralı şeridi

   

   

   

   

   

  27.     Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

  1. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

   

  1. El freninin çekilmesine
  2. Motorunun durdurulmasına
  3. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
  4. Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

   

   

   

   

   

   

   

  30.     Geceleyin önündeki aracı geçmek iste- yen sürücü, bu araçla yan yana gelince- ye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

   

  1. Sis ışıklarını
  2. Acil uyarı ışıklarını
  3. Uzağı gösteren ışıkları
  4. Yakını gösteren ışıkları

   

   

   

   

   

   

   

  31.     Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

   

  1. Yüklerin bağlanması
  2. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
  3. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapa- tılması
  4. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

   

  1. A) 1 – 2 – 3 B) 2 – 1 – 3
  2. C) 3 – 1 – 2 D) 3 – 2 – 1

   

   

   

   

   

  28.     Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlü- ğüne sahip araçlardandır?

   

  1. İtfaiye aracı
  2. Motosiklet
  3. Tarım traktörü
  4. Toplu taşıma aracı

  32.     Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden han- gisi hedeflenmektedir?

   

  1. Kazaların önlenmesi
  2. Sürücülerin dikkatinin artırılması
  3. Denetimlerde herhangi bir sorun yaşan- maması
  4. Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en

  aza indirilmesi

  K                   MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

   

  33.     Aşağıdakilerden hangisi trafik kazaları- nın en önemli sebebidir?

   

  1. Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
  2. Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
  3. Sürücülerin kurallara uymaması
  4. Yolların bakımsız olması

   

   

   

   

  34.     Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliği- ni olumsuz yönde etkiler?

   

  1. Viraja girmeden önce hızı artırmak
  2. Aracı kullanırken yola konsantre olmak
  3. Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
  4. Her hızda, fren için ne kadar duruş me- safesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

   

   

   

   

  35.     Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

   

  1. Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
  2. İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
  3. Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının

  seçilmesi

  1. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçla- rının kullanılması

   

   

   

   

  36.     Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

   

  1. Marş sistemi
  2. Yağlama sistemi
  3. Direksiyon sistemi
  4. Aydınlatma sistemi

   

   

   

   

  1. LPG
  2. Benzin
  • Motorin

  İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

   

  1. A) Yalnız B) I ve II.
  2. C) II ve III. D) I, II ve

  38.     Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanma- ya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

   

  1. Klimanın açılması
  2. Koltuğun ayarlanması
  3. Aynaların ayarlanması
  4. Emniyet kemerinin takılması

   

   

   

  39.     Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere oldu- ğunu bildirir?

   

  1. B)

   

   

   

  1. C) D)

   

   

   

   

   

   

  40.     Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesi- ni kontrol etmeye yarayan ve özel işaret- leri bulunan parçaya ne ad verilir?

   

  1. Yağdanlık B) Yağ çubuğu
  2. C) Yağ filtresi D) Yağ pompası

   

   

   

   

  41.     Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

   

  1. Akü B) Platin
  2. C) Sigorta D) Alternatör

   

   

   

   

  42.     Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakiler- den hangisidir?

   

  1. Aracın motorunu çalıştırabilmek
  2. Aracın hareket etmesini engellemek
  3. Araç yakıtının buharlaşmasını engelle- mek
  4. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

  MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

   

  1. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdaki- lerden hangisi yapılır?

   

  1. Antifriz kontrol
  2. Önemsenmez yola devam
  3. Lastiklerin hava basıncı kontrol
  4. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kon- tak kapatılır.

  47.     Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıda- ki değerlerden hangisine sahip olundu- ğunu gösterir?

   

  1. Öfke B) Sabır
  2. C) İnatlaşma D) Aşırı tepki

   

   

   

  48. Aşağıdaki değerlerden hangisine sa-
  hip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi
  44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi- nin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
  A)  Aşırı hız yapılması

  B)  Frenlerin ayarsız olması

  C) Rölanti ayarının bozuk olması

  D) Lastiklerin havasının az olması

  A)  Bencil

  B)  Sorumsuz

  C) Görgü seviyesi düşük

  D) Empati düzeyi yüksek

   

   

   

   

  1. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğre- nir.
  2. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
  • Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

   

  1. A) Yalnız B) I ve II.
  2. C) II ve III. D) I, II ve

   

   

   

   

   

  1. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ai- lesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.

  Bu sürücü, hız ihlalinden kaynakla- nan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki

  değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

   

  1. Hırçınlık B) Bencillik
  2. C) Sorumluluk D) Hoşnutsuzluk

  49.     Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

   

  1. Beden dilinin
  2. Bencilliğin
  3. İnatlaşmanın
  4. Tahammülsüzlüğün

   

   

   

   

  50.     Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

   

  1. Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
  2. Geçiş önceliğine sahip araçlara yol

  verilmesi

  1. Trafikte sürücülerin tek başına olmadığı- nın düşünülmesi
  2. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

   

   

   

   

  TEST BİTTİ.

  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

  21.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

  K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

   

  MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

  1.    C

  1. B
  2. A
  3. C
  4. D
  5. B
  6. D
  7. A
  8. B
  9. A
  10. C
  11. D
  12. B
  13. A
  14. D
  15. C
  16. A
  17. B
  18. A
  19. B
  20. C
  21. C
  22. D
  23. A
  24. D
  25. B
  26. D
  27. A
  28. C
  29. D
  30. B
  31. D
  32. C
  33. A
  34. B
  35. C
  36. D
  37. A
  38. C
  39. B
  40. C
  41. B
  42. D
  43. A
  44. A
  45. C
  46. B
  47. D
  48. A
  49. D