23.12.2017 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A) Trafikteki kaza sayısını azaltmak
B) Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
C) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A) Omurilik B) Pankreas
C) Böbrekler D) Akciğerler

3. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A) Dudakların morarması
B) Göz bebeklerinin küçülmesi
C) Göğüs hareketlerinin kaybolması
D) Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

5. Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

A) B)

C) D)

6. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
B) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
C) Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması
D) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası uygulanması

7. Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A) Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
B) Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
C) Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
D) Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” harfi yazması

8. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Yara içinin kurcalanması
B) Yarada kanama varsa durdurulması
C) Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
D) Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması

9. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

A) Şişlik
B) Kızarma
C) İşlev kaybı
D) Hareket ile azalan ağrı

10. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

A) Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
B) Genellikle göğüs ortasında başlaması
C) Dinlenmekle geçmemesi
D) Uzun süreli olması

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

11. I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) I ve IV. B) II ve III.
C) I, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

12. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A) Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
B) İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
C) Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
D) Kazazedeye yakın mesafede durulması

15. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.
Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

A) Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B) Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
C) Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
D) Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli

16. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Hemzemin geçit
B) Kontrollü demir yolu geçidi
C) Kontrolsüz demir yolu geçidi
D) Tramvay hattı ile oluşan kavşak

17. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A) B)

13. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
B) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
C) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

14. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

A) Gabari B) Taşıma sınırı
C) Dingil ağırlığı D) Azami ağırlık

18.

C) D)

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I. Yol ver
II. Girişi olmayan yol
B) I. Dur
II. Taşıt trafiğine kapalı yol
C) I. Taşıt trafiğine kapalı yol
II. Girişi olmayan yol
D) I. Azami hız sınırlaması
II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

19. 22. Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

A) 2 B) 3 C) 6 D) 7

20.

21.

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

A) Bisiklet yolunu kullanması
B) Yayaları ikaz ederek bekletmesi
C) Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
D) Bu bölgede azami 30 kilometre/saat hızla gitmesi

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A) Yalnız 3 B) 1 ve 2
C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

23. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
B) Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
C) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

24. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takip mesafesi kuralına uyulmaması
B) Görüş mesafesinin kötü olması
C) Öndeki aracın durması
D) Havanın yağışlı olması

25. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızını azaltması
B) Öndeki aracı geçmesi
C) Takip mesafesini artırması
D) Duraklama yapmaktan kaçınması

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

A) Yalnız 3 B) 1 ve 2
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

26. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;
I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

29. • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

27.

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve III. B) I, II ve IV.
C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 2 3 4 B) 1 2 4 3
C) 2 1 4 3 D) 4 1 2 3

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A) Durmak B) Duraklamak
C) Hızı azaltmak D) Vites değiştirmek

30. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
B) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
C) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
D) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması

31. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

28. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A) Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
B) Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
C) Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
D) Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.

A) Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
C) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
D) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

32. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ASR B) ABS
C) Emniyet kemeri D) Hava yastığı

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

33. I. Maddi hasar tespiti yapmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A) Yalnız III B) I, II ve IV.
C) I, III ve IV. D) II, III ve IV.

37.

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I. Şaft II. Diferansiyel III. Aks
B) I. Şaft II. Aks III. Diferansiyel
C) I. Aks II. Diferansiyel III. Şaft
D) I. Diferansiyel II. Aks III. Şaft

34. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

35. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

A) Temiz olmayan yakıt kullanılması
B) Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
C) Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
D) Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması

36.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sis­ temin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakıt tüketimini azaltmak
B) Aracın fren mesafesini kısaltmak
C) Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
D) Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak

38. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yakıt bitmiştir.
B) Batarya zayıflamıştır.
C) Lastik basınçları düşüktür.
D) Motor yağ seviyesi azalmıştır.

39. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

A) Bujiler
B) Akü suyu
C) Motor yağ seviyesi
D) Depodaki yakıt seviyesi

40. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A) Polen filtresinin B) Yağ filtresinin
C) Araç lastiklerinin D) Cam sileceklerinin

41. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A) Bujinin daha iyi ateşlemesine
B) Farların daha canlı yanmasına
C) Akünün daha çabuk bitmesine
D) Elektrik tesisatının yanmasına

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

42. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Motorun hararet yapmasına
B) Motor devrinin yükselmesine
C) Klimanın düzensiz çalışmasına
D) Akünün kısa zamanda bitmesine

43. I. Şarj
II. ABS
III. Yağ basıncı
Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

A) Yalnız III B) I ve II.
C) I ve III. D) II ve III.

44. • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması
Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Çevre kirliliğinin artması
B) Sürüş konforunun azalması
C) Trafik yoğunluğunun artması
D) Aracın daha az yakıt tüketmesi

45. ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Beden dili B) Konuşma üslubu
C) Trafik adabı D) Trafikte hak ihlali

46. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A) Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
B) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C) Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
D) Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

47. Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.
Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya
da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

A) Aşırı tepki gösterilmesi
B) Kaba ve saldırgan davranılması
C) Kızgın biçimde kornaya basılması
D) Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması

48. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme­görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A) Empati B) Tahammül
C) Beden dili D) Konuşma üslubu

49. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

A) Yüzün kızarması
B) Kaşların çatılması
C) Yumrukların sıkılması
D) Kontrollü davranılması

50. Trafik kazası geçiren kişiler:
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

23.12.2017 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1. D
2. A
3. C
4. B
5. C
6. A
7. D
8. B
9. D
10. B
11. A
12. C
13. C
14. B
15. D
16. D
17. B
18. C
19. D
20. A
21. B
22. A
23. C
24. A
25. C
26. B
27. A
28. D
29. B
30. C
31. A
32. C
33. D
34. A
35. B
36. C
37. A
38. B
39. D
40. B
41. D
42. A
43. C
44. D
45. C
46. B
47. D
48. A
49. D
50. C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir