21.04.2018 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

3. Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

A) Koruma B) Bildirme
C) Kurtarma D) Tedavi etme

4. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A) Aşırı hareketlilik
B) Bilincin açık olması
C) Kalp atımının olmaması
D) Hızlı ve yüzeysel solunum

5. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
B) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
D) Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi

8. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

A) Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
B) Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
C) Başının geriye doğru itilmesi
D) Sırtüstü yatırılması

9. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A) Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
B) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
C) Ağızdan ılık içecekler verilmesi
D) Batan cismin çıkarılması

10. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin
tespit edilmesi
B) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
C) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket
ettirilmesi
D) Boğucu sargı (turnike) uygulanması

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

11. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A) Şok pozisyonu
B) Sırtüstü yatış pozisyonu
C) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
D) Baş geride yarı oturuş pozisyonu

12. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

A) İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
B) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
C) Kazazedenin mümkün olduğunca çok
hareket ettirilmesi
D) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması

13. I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

14. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A) Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara
izin vermek
B) Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
C) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek
D) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

15. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A) Trafik suçu B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru D) Trafikten men

16. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A) Dur
B) Hızlan
C) Yavaşla
D) Sağa yanaş

17. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Okul geçidine
B) Yürüyüş yoluna
C) Gençlik kampına
D) Alt veya üst geçitlere

18. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

C) II ve III. D) I, II ve III.

20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kamyon garajını
B) Kamyonun giremeyeceğini
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

21. Kavşaklara
yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin
yasaklanmış olduğunu

24. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

A) Takip mesafesi
B) Geçiş mesafesi
C) Görüş mesafesi
D) İntikal mesafesi

25.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

26. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A) İstediği şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 2 numaralı şeridi
D) 3 numaralı şeridi

27. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

29. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A) El freninin çekilmesine
B) Motorunun durdurulmasına
C) Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

30. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A) Sis ışıklarını
B) Acil uyarı ışıklarını
C) Uzağı gösteren ışıkları
D) Yakını gösteren ışıkları

31. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yüklerin bağlanması
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

A) 1 2 3 B) 2 1 3
C) 3 1 2 D) 3 2 1

28. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A) İtfaiye aracı
B) Motosiklet
C) Tarım traktörü
D) Toplu taşıma aracı

32. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

A) Kazaların önlenmesi
B) Sürücülerin dikkatinin artırılması
C) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en
aza indirilmesi

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

33. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

A) Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
B) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C) Sürücülerin kurallara uymaması
D) Yolların bakımsız olması

34. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

A) Viraja girmeden önce hızı artırmak
B) Aracı kullanırken yola konsantre olmak
C) Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D) Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

35. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

A) Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
B) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C) Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının
seçilmesi
D) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması

36. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

A) Marş sistemi
B) Yağlama sistemi
C) Direksiyon sistemi
D) Aydınlatma sistemi

37. I. LPG
II. Benzin
III. Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

38. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A) Klimanın açılması
B) Koltuğun ayarlanması
C) Aynaların ayarlanması
D) Emniyet kemerinin takılması

39. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A) B)

C) D)

40. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

A) Yağdanlık B) Yağ çubuğu
C) Yağ filtresi D) Yağ pompası

41. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akü B) Platin
C) Sigorta D) Alternatör

42. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracın motorunu çalıştırabilmek
B) Aracın hareket etmesini engellemek
C) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

43. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Antifriz kontrol edilir.
B) Önemsenmez yola devam edilir.
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

47. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

A) Öfke B) Sabır
C) İnatlaşma D) Aşırı tepki

48. Aşağıdaki değerlerden hangisine sa-
hip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi
44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A) Aşırı hız yapılması
B) Frenlerin ayarsız olması
C) Rölanti ayarının bozuk olması
D) Lastiklerin havasının az olması A) Bencil
B) Sorumsuz
C) Görgü seviyesi düşük
D) Empati düzeyi yüksek

45. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

46. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.
Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki
değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

A) Hırçınlık B) Bencillik
C) Sorumluluk D) Hoşnutsuzluk

49. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A) Beden dilinin
B) Bencilliğin
C) İnatlaşmanın
D) Tahammülsüzlüğün

50. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A) Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
B) Geçiş önceliğine sahip araçlara yol
verilmesi
C) Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
D) Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

21.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1. C
2. B
3. A
4. C
5. D
6. B
7. D
8. A
9. B
10. A
11. C
12. D
13. B
14. A
15. D
16. C
17. A
18. B
19. A
20. B
21. C
22. C
23. D
24. A
25. D
26. B
27. D
28. A
29. C
30. D
31. B
32. D
33. C
34. A
35. B
36. C
37. D
38. A
39. C
40. B
41. C
42. B
43. D
44. A
45. A
46. C
47. B
48. D
49. A
50. D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir