17.12.2016 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

1. I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardı- mın amaçlarındandır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

2. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”
Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

A) Hareket sistemi B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi D) Boşaltım sistemi

3. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlen- mesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A) Yaralıyı değerlendirmenin
B) Trafik kazalarını azaltmanın
C) Sağlık personeli niteliği kazanmanın
D) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzak- laştırmanın

4.

Resimde görülen ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

A) Uzuv kopması varsa
B) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
C) Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
D) Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa

5. I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.
Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basa- maklarındandır?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapı- lan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

A) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
B) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
D) Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi, şok durumun- daki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Yarı oturur pozisyon verilmesi
B) Fiziksel hareketinin artırılması
C) Hava yolu açıklığının sağlanması
D) Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi

8. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yara- lara ne ad verilir?

A) Kesik yaralar B) Ezikli yaralar
C) Delici yaralar D) Parçalı yaralar

9. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

A) Baş geride yarı oturuş
B) Sırtüstü yatış
C) Dik oturuş
D) Yan yatış

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

10. Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sa- katlıkları önler ve hayatı kurtarır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulama- larındandır?

A) Kazazedenin yalnız bırakılması
B) Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
C) Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
D) Hava yolu açıklığını sağlamak için koma- pozisyonu verilmesi

11. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebep- lerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki- lerden hangisi yazılmalıdır?

A) kırık B) çıkık
C) donma D) burkulma

12. Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dola- şım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar verme- den araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B) Heimlich manevrası
C) Rentek manevrası
D) İtfaiyeci yöntemi

13. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzen- lenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

A) Trafik ışıkları B) Trafik görevlisi
C) Trafik levhaları D) Yer işaretlemeleri

14. Araçların bir mülke girip çıkması için ya- pılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

A) Şerit B) Banket
C) Geçiş yolu D) Bağlantı yolu

15. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
B) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
D) Tüm kara yollarındaki işaretleme stan- dartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

16. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirti- lerin sürücüde sezilmesi halinde aşağı-
dakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Mola verilmeli
B) Yola devam edilmeli
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutulmaya çalışılmalı

17. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işa- retidir?

A) B)

C) D)

18. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A) B)

C) D)

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

19. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
B) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D) Durmadan dikkatli geçmeli

20. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamala- rın sona erdiğini bildirir?

A) B)

C) D)

23.

1

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
B) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Öndeki aracın geç işaretine uymalı

24. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

21. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Taşıt giremez
B) Motosiklet giremez
C) Taşıt trafiğine kapalı yol
D) Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol

22. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekil- deki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A) 50 B) 70 C) 90 D) 110

A) 50 metre sonra durmalı
B) Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
C) Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
D) Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı

25. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 sa- atlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

27. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A) Dar bir kavisle dönmeli
B) Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
C) Karşıya geçen yayaya yol vermeli
D) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

28. I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kulla- nılması
II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması
Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda veri- lenlerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

31. Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A) Eskort eşliğinde
B) Seyyar tepe lambası taktırarak
C) Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D) Araçlarında bir gözcü bulundurarak

32. I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme
Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sü- rücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

33. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapı- lan çalışmalara ne denir?

A) Çevre B) Çevre hakkı
C) Çevre düzeni D) Çevre koruma

34. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A) Periyodik bakım kartı
B) Araç tescil belgesi
C) Yağ değişim kartı
D) Kasko poliçesi

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

35. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

36. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapıl- ması aküye ve marş motoruna zarar verir.
Buna göre, marş durumunda marş mo- toru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

A) Akünün boşalmasından
B) Akünün tam şarjlı olmasından
C) Hava filtresinin kirlenmesinden
D) Akü kutup başlarının sıkı olmasından

37. Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

A) Alarm B) Hava yastığı
C) Merkezi kilit D) Hız sabitleyici

38. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanma- sı gerekir.
Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden han- gisinde olabilir?

A) Marş motorunda
B) Soğutma fanında
C) Motor devir göstergesinde
D) Akü şarj ikaz ışığının ampülünde

39. Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğut- ma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde ko- rozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

A) Yağ B) Asit
C) Saf su D) Antifriz

40. Fren pedalına basıldığında fren lamba- ları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Flaşör arızalıdır.
B) Distribütör arızalıdır.
C) Fren müşiri arızalıdır.
D) Geri vites müşiri arızalıdır.

41. Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A) Sürüş konforunu
B) Trafik kazası riskini
C) Direksiyon hâkimiyetini
D) Aracın yol üzerinde tutunmasını

42. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kay- betmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

A) Antifriz B) Fren hidroliği
C) Motor yağı D) Akü elektroliti

43.

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıda- kilerden hangisidir?

A) Şaft B) Volan
C) Kavrama D) Amortisör

44. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

A) Far ayarı B) Buji ayarı
C) Avans ayarı D) Rölanti ayarı

A) Hırçınlık B) Sorumluluk
C) Bencillik D) Hoşnutsuzluk

47. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göster- mesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

A) Hoşgörülü olması
B) Bencil davranması
C) Aşırı stres yapması
D) Sürekli kornaya basması

48. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu so- kak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A) İnatlaşmaya
B) Aşırı tepki göstermeye
C) Kaba ve saldırgan davranmaya
D) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

49. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcı- sının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

A) Empati düzeyi yüksek
B) Görgü seviyesi düşük
C) Sorumsuz
D) Bencil

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Kursiyerler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan kursiyerlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra kursiyerlerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Kursiyerler sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17.12.2016 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1. D
2. C
3. A
4. B
5. A
6. D
7. C
8. B
9. D
10. B
11. A
12. C
13. B
14. C
15. D
16. A
17. A
18. C
19. B
20. A
21. D
22. C
23. B
24. C
25. D
26. A
27. C
28. B
29. A
30. D
31. C
32. B
33. D
34. B
35. D
36. A
37. B
38. D
39. D
40. C
41. B
42. C
43. D
44. A
45. C
46. B
47. A
48. D
49. A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir