12.12.2015 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

İlk Yardım Acil Tedavi
I. Yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç vardır. Herkez Tarafından uygulanabilir.
II. Olayın olduğu yerde bulunan malzemeler kullanılır. Tıbbı araç ve gereçlere
ihtiyaç vardır.

2. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık karın yarası olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Solunum zorluğu çeken
D) Ayak bileğinde çıkık olan

3. İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “C” dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A) Kazazedeye “iyi misiniz?” diye sorulması
B) Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
C) Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D) İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

4. Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Öksürmesi engellenir.
B) Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
C) Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
D) Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

7. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Şoka karşı önlem alınması
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

8. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

9. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A) Saç dökülmesi
B) Bedensel aktivitede artma
C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

10. Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

A) Kırık B) Çıkık
C) Donma D) Burkulma

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

11. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A) Batan cismin çıkarılması
B) Ağızdan ılık içecekler verilmesi
C) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
D) Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

12. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

I II

III IV

A) Şok pozisyonu
B) Koma pozisyonu
C) Alt-çene pozisyonu
D) Baş-çene pozisyonu

13. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rentek manevrası
B) İtfaiyeci yöntemi
C) Heimlich manevrası
D) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

3

14. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
B) Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
C) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D) Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A) Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

16. Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

A) Arazi taşıtı
B) Taşıt katarı
C) Kamp taşıtı
D) Umum servis aracı

17. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

A) 6 ay hapis cezası verilir.
B) Trafikten ömür boyu men edilir.
C) Sürücü belgesi varsa geri alınır.
D) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

18. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

A) Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
B) Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
C) Trafiği hızlandırma işareti
D) Trafiği yavaşlatma işareti

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K
DUR

20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Dönel kavşağa
B) Açılan köprüye
C) Ana yol tali yol kavşağına
D) Kontrollü demir yolu geçidine

21. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Azami hız sınırını
B) Geçme yasağı sonunu
C) Taşıtın giremeyeceğini
D) Hız sınırlaması sonunu

23. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

A) B)

C) D)

I II III
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

25. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

26.

1

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Bulunduğu şeritte seyretmesi
B) Geçme sırasında hızını artırması
C) Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D) Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
A)
Park etme B) İşaretleme
C) Trafik kazası D) Trafikten men

33. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasın-

A) I. doğru, II. yanlış
B) Her ikisi de yanlış
C) I. yanlış, II. doğru
D) Her ikisi de doğru

37. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

A) 7 B) 10 C) 15 D) 30

38. Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
B) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
C) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
D) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

39. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A) Aşırı hızdan kaçınmak
B) Korkutmak veya şaşırtmak
C) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

A) Volan B) Kavrama
C) Vites kutusu D) Diferansiyel

42. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme (İş) zamanı
D) Egzoz zamanı

43. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Motor daha iyi yağlama yapar.
B) Motor daha yavaş döner.
C) Marş dişlisi zarar görür.
D) Motor daha hızlı döner.

44. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
B) Araç kapılarından birinin açık kaldığını
C) Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
D) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

47. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

A) Aynı B) Daha büyük
C) Daha küçük D) Önemli değildir.

48. I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

A) I II III IV V B) II III I IV V
C) III II IV V I D) V I IV II III

49. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arka sis lambası ikaz ışığı
B) Hava yastığı ikaz ışığı
C) Akü şarj ikaz ışığı
D) ABS fren sistemi ikaz ışığı

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

“BAŞLAYINIZ” DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

12.12.2015 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1. B
2. D
3. C
4. A
5. D
6. B
7. B
8. A
9. D
10. B
11. C
12. B
13. A
14. C
15. D
16. B
17. D
18. A
19. B
20. C
21. C
22. A
23. B
24. A
25. C
26. D
27. C
28. B
29. A
30. C
31. D
32. A
33. D
34. C
35. D
36. D
37. C
38. A
39. A
40. B
41. D
42. A
43. C
44. A
45. B
46. D
47. A
48. D
49. C
50. B

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir