07.10.2017 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

1. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durum da, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
B) Kimin, hangi numaradan aradığını bildir mekten kaçınmak
C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması ya pıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

2. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
B) Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı denge sini ayarlar.
C) Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondiok siti ilgili organlara taşır.
D) Vücudun hastalık etkeni olan mikroorga nizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

3. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gev şetmesi
B) Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üze rine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
D) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

4. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
B) Kalp masajı uygulamasının hızı, dakika da 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
C) Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
D) Kalp basısı uygulamak için göğüs ke miğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

5. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A) Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
B) Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
C) Bir elin başparmağı midenin üst kısmı na, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
D) Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla gö beğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

6. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağı daki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

A) Kasık
B) Koltuk altı
C) Şah damarı
D) Köprücük kemiği üzeri

7. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

A) Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
B) Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
C) Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
D) Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

8. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağız dan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkar tılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

9. Resimde görülen uy gulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

A) Omurga kırığı
B) Üst kol kemiği kırığı
C) Ön kol kemiği kırığı
D) Köprücük kemiği kırığı

10. Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşa yan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
B) Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
C) El, kol ve bacaklarının bağlanması
D) Şekerli içecekler içirilmesi

11. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kaza zedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

A) Tokluk hissi B) Yavaş nabız
C) Görmede netlik D) Yüzeysel solunum

12. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanıl malıdır?

A) Rentek manevrası
B) Heimlich manevrası
C) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

13. I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A) I ve IV. B) II ve III.
C) I, II ve III. D) II, III ve IV.

14. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Araçların tescil işlemlerini yapmak
B) Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C) Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
D) Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

15. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

A) Ada B) Ayırıcı
C) Şerit D) Banket

16. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numa ralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A) Hızını artırmalı
B) Önündeki aracı geçmeli
C) Öndeki araçla arasındaki takip mesafesi ni azaltmalı
D) Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

17. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anla mındadır?

A) B)

C) D)

18. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

A) B)

21. Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilomet redir?

A) 80 B) 90 C) 100 D) 110

22. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç met re mesafe bırakmalıdır?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

23. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

C) D)

19. Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

A) Yol yardımını
B) Aracın servise götürüleceğini
C) Park yapan aracın çekileceğini
D) Sadece arızalı araçların çekileceğini

20. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) İdari para cezası verilir.
B) 6 ay hapis cezası verilir.
C) Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
D) Sürücü belgesi daha önce geri alındığın dan hiçbir işlem yapılmaz.

24.

A) Yalnız 3 B) 1 ve 2
C) 2 ve 3 D) 2, 3 ve 4

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 2 4 3 B) 2 1 3 4
C) 2 3 4 1 D) 3 1 2 4

27.

B) Aracını sağ kenara yanaştırması
C) Varsa sığınma cebine girmesi
D) Gerekli hâllerde durması

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiş tir?

A) Yalnız 3 B) 1 ve 2
C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

30. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yara lanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A) Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
B) Araca daha geniş ebatta lastikler taktı rılması
C) Motor gücü yüksek araç kullanılması
D) Trafik cezalarının fazlalaştırılması

31. I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

A) I ve II. B) I, III ve IV.
C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

28. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

A) Sis ışıkları
B) Acil uyarı ışıkları
C) Uzağı gösteren ışıklar
D) Yakını gösteren ışıklar

32. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A) Mali sorumluluk sigortasının
B) Araç teknik muayenesinin
C) Servis bakımlarının
D) Kasko sigortasının

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

33. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koruma başlığı
B) Hız sınırlayıcı cihaz
C) Yangın söndürme cihazı
D) Çocuk bağlama sistemleri

34. I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A) Yalnız I B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

35. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma ya yönelik davranışlardandır?

A) Dere yataklarından kum alınması
B) Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
C) Zaruri olmayan durumlarda araç kulla nılması
D) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması

36. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

A) Yakıt tasarrufu sağlamak
B) Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
C) Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
D) Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak

37. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

A) İş B) Egzoz
C) Emme D) Sıkıştırma

38. Gösterge panelinde şekil deki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Frenin tutmadığını
B) Fren hidroliğinin azaldığını
C) El freninin çekili olduğunu
D) ABS sisteminin devre dışı kaldığını

39. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ de ğişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Yağ ömrünün artmasına
B) Yakıt tüketiminin azalmasına
C) Bakım masrafının azalmasına
D) Yağın çamurlaşarak motora zarar ver mesine

40. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

A) Fan müşirinin
B) Termostatın
C) Fan sigortasının
D) Klima kompresörünün

41. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
B) Frenleme performansının artmasına
C) Lastik basıncının kendi kendine azalma sına
D) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

42. I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek
Yukarıdakilerden hangileri antifrizin gö revlerindendir?

A) Yalnız I B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

artmasına neden olmaz?

A) Debriyaj balatasının eskimesi
B) Lastik hava basıncının düşmesi
C) Depodaki yakıt seviyesinin azalması
D) Aracın uygun olmayan devirde kullanıl ması

45. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A) Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
B) Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davra nışlarının farklı olduğunu
C) Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
D) Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıy la uygulanıp uygulanmayacağını

46. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A) Öfke B) Hoşgörü
C) İnatlaşma D) Aşırı tepki

sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısı nın yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) öfke B) empati
C) bencillik D) sorumsuzluk

49. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A) Empati kurmaktan kaçınmak
B) Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C) Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığı nı kabul etmek
D) Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

50. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A) Trafik kurallarına riayet edilmesi
B) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C) Hız sınırlamalarının üstünde araç kulla nılması
D) Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

07.10.2017 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1. C
2. D
3. B
4. D
5. A
6. C
7. B
8. B
9. C
10. A
11. D
12. A
13. B
14. A
15. B
16. D
17. C
18. B
19. C
20. A
21. C
22. D
23. A
24. B
25. C
26. A
27. B
28. D
29. C
30. A
31. D
32. A
33. C
34. D
35. B
36. A
37. D
38. C
39. D
40. B
41. D
42. B
43. A
44. C
45. D
46. B
47. D
48. B
49. C
50. A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir